خانم کریمیان یکی از مدرسان خوب این مدرسه می باشند.