خانم ایمانی یکی از معلم های خوب آموزشگاه ترنم مهر می باشد.